ما را در اینستاگرام دنبال کنید :

تچرا Tachra

پروژه ها

Implementation of false ceiling in Knauf residential project of Terrace 28
اجرای سقف کناف پروژه مسکونی تراس 28
Implementation of false ceiling of Knauf residential project of Sefidkoh
اجرای سقف کناف پروژه مسکونی سفیدکوه
Implementation of the Knauf roof of the Wajah residential project
اجرای سقف کاذب کناف پروژه مسکونی وجاخ
Implementation of the Knauf roof of Badindeh residential project
اجرای سقف کاذب کناف پروژه مسکونی بادینده
Implementation of the Knauf roof of Alvand 12 residential project
اجرای سقف کاذب کناف پروژه مسکونی الوند 12
Implementation of the knauf roof of the Xperial Nastern project
اجرای سقف کاذب کناف پروژه مسکونی اکسپریال نسترن
Implementation of the roof and wall of the Khatam educational complex project
اجرای دیوار و سقف کاذب کناف پروژه دانشگاه خاتم