ما را در اینستاگرام دنبال کنید :

تچرا Tachra

درباره کناف

Introduction and use of mastic putty in knauf k plus

Introduction and use of mastic putty in knauf k plus بتونه ماستیک در کناف برای دستیابی به بالاترین و ...

Introduction of knaf plaster coated panels

Introduction of knaf plaster coated panels در بحث ساخت و ساز، بهره وری از مواد ساختمانی مناسب و مرغوب ...

Application of click ceiling in the building

Application of click ceiling in the building سقف کاذب کلیک از متصل شدن سپری های مناسب با نام کلیک ...

What is the role of the drywall in the building

What is the role of the drywall in the building? کناف در نقش دیوار جداکننده چیست و اجرای آن ...

Application of Kenaf covering walls in the building

Types of implementation of Kenaf integrated false ceilings دیوار های پوششی کی پلاس ساختارهایی هستند که جهت تکمیل نازک ...

What are Aquapanel and its important implementation points

What are Aquapanel and its important implementation points? آکواپنل کناف یا آکوا پانل، صفحه های مسلح از جنس سیمان ...